Vážení a milí přátelé a příznivci, srdečně děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2023. Přejeme Vám krásné svátky a mnoho zdraví, štěstí, lásky a radosti do nového roku. Jak se radují v zimě naše zvířátka, se můžete podívat zde: - PF kratší video, když spěcháte; Zimní radovánky, když se chcete potěšit pohledem na ně o trošku déle.

 

 

Stanovy Sdružení CHEWAL, z.s.

Ke stažení

ČLÁNEK I. Název, sídlo a postavení, působnost

 1. Organizace se nazývá Sdružení CHEWAL, z.s.
 2. Sídlem sdružení je Bystřice Nad Olší 1280, 739 95.
 3. Sdružení je právním subjektem, který jedná svým jménem a nese majetkovou odpovědnost za své závazky.
 4. Sdružení působí na území České republiky.

ČLÁNEK II. Poslání, cíle a činnost

 1. Sdružení CHEWAL je otevřenou, nezávislou, nepolitickou a dobrovolnou organizací s právní subjektivitou, která vznikla za účelem rozvoje znalostí a provádění praktické aplikace hipoterapie jako léčebné rehabilitace nakoni a dalších činností v oblasti péče o postižené jedince se zaměřením na integraci a prevenci dále navazující.
 2. Sdružení se ve své činnosti zaměřuje na:
  1. popularizaci a provádění hipoterapie (rehabilitace pomocí koně) jako léčebně rehabilitační metody,
  2. léčebně preventivní jízdu na koni a návazné rekondičně-rehabilitační činnosti,
  3. zájmovou činnost zdravotně postižených jedinců v oblasti jezdectví s možností výkonnostního sportu handicapovaných,
  4. pomoc zdravotně postiženým osobám a jejich rodinám v oblasti zdravotní rehabilitace a zájmové činnosti se zaměřením na integraci a socializaci ve společnosti,
  5. zájmovou činnost zdravých i postižených dětí v oblasti jezdectví, péče okoně, se zaměřením na jejich integraci a sociální a ekologickou výchovu, a na prevenci kriminality a drogových závislostí,
  6. seznamování veřejnosti s problematikou zdravotně postižených,
  7. seznamování postižených s vědomostmi a úsilím odborníků v oblasti hipoterapie a návazných oborů rehabilitace.
 3. Sdružení spolupracuje se všemi institucemi, orgány, organizacemi, hnutími i fyzickými a právnickými osobami, které ve jmenovaných oblastechpracují nebo je podporují.
 4. Sdružení deleguje své zástupce do orgánů a organizací, jichž je členem, nebo kde je pozvaným hostem.
 5. Sdružení navazuje a udržuje v daných oblastech činnosti zahraniční styky.

ČLÁNEK III. Orgány a členství

 1. Výkonným orgánem sdružení je výbor.
 2. Výbor sestávající ze zakládajících členů je neměnný a má právo rozhodovat o veškeré činnosti sdružení. Členové výboru mají podpisové právo a právo jednat jménem sdružení.
 3. Výbor sdružení rozhoduje o přijetí nových členů.
 4. Členem sdružení se může stát kterýkoliv občan našeho státu i cizí státní příslušník, který má zájem o účast na uskutečňování programu sdružení.
 5. Ve sdružení je možné i kolektivní členství takovýchto občanů. Člensdružení nemá právo rozhodovací, ale má právo účastnit se veškerého života sdružení a být seznámen se záměry a rozhodnutími výboru.K činnosti sdružení může člen vznášet připomínky.
 6. Člen sdružení je povinen:
  1. řídit se stanovami sdružení a v jejich duchu napomáhat plnění dobrovolně převzatých závazků uskutečňování závazků sdružení,
  2. účastnit se podle svých možností a schopností činnosti ve sdružení a řádně plnit úkoly vyplývající ze svěřené funkce,
  3. pomáhat rozvíjet vztahy mezi členy sdružení na základě vzájemné úcty, spolupráce a porozumění.
  4. Přijímání nových členů do sdružení se provádí podle těchto zásad:
  5. přihláška se předkládá výboru sdružení,
  6. o přijetí nového člena rozhoduje výbor sdružení.
 7. Členství zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. vystoupením ze sdružení,
  3. zrušením členství, jestliže člen projevuje nezájem o činnost sdružení, nebo jedná v rozporu se zásadami a stanovami sdružení,
  4. zrušením rozhodnutí výboru o přijetí člena, vyskytnou-li se k tomu závažné důvody.
 8. Při zániku členství zakládajícícho člena výboru sdružení mají zbývající členové výboru právo doplnit výbor dle svého uvážení.

ČLÁNEK IV. Čestné členství

Čestným členem sdružení může být jmenován ten, kdo má zvláštní zásluhy v oblasti pomoci osobám s tělesným a/nebo mentálním postižením a v dalších oblastech uvedených v těchto stanovách. O jmenování čestným členem rozhoduje výbor.

ČLÁNEK V. Hmotné prostředky sdružení

Finanční prostředky

 1. Hmotné prostředky pro svoji činnost i prostředky finanční získává sdružení:
  1. z dobrovolných příspěvků právnických a fyzických osob a subjektů,
  2. z dotací státu, měst a obcí a dalších organizací,
  3. ze spolupráce s nadacemi z ČR i ze zahraničí,
  4. z výnosu zprostředkovatelské činnosti vlastního zařízení,
  5. z výtěžku vlastních akcí a činnosti,
  6. z podnikatelských aktivit.
 2. Finanční prostředky sdružení jsou uloženy na zvláštních účtech v peněžních ústavech. Nakládání s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy a stanovami.
 3. S majetkem sdružení je oprávněn hospodařit pouze výbor sdružení, který odpovídá za řádnou evidenci majetku, finančních prostředků a jejich účelné využívání. Případní sponzoři mají právo kontroly nad jimi vloženými investicemi a jejich využitím.

ČLÁNEK VI. Opatření při zániku sdružení

V případě zániku sdružení ustaví výbor likvidační komisi, která provede likvidaci majetku a se zůstatkem naloží podle platných právních norem.

ČLÁNEK VII. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy podléhají změnám a doplňkům schváleným výborem.

Členové výboru sdružení CHEWAL jsou:

Mgr. Alice Walaská
Bystřice n.O. 1280, 739 95

Ing. Marcel Walaski - předseda
Bystřice n.O. 1280, 739 95

Mgr. Silvie Cymorková RČ:
kpt.Nálepky 867, 739 61 Třinec


KONTAKT

737 905 367

 

Česká hiporehabilitační společnost

 
NAŠI PARTNEŘI
Pomozte dětem
CZ/SK Bronies z.s.
Nadace Agrofert
Nadační Fond Avast
Obec Bystřice
DONGWON CZ, s.r.o.
Nadace J&T
TOS Security, s.r.o.
QUADTRANS CZ, s.r.o.
Nadace ČEZ
Moravskoslezský kraj
Tesco
ENVIFORM a.s.
Steeltec CZ
SSK a.s.
AUTEL
Progres Ekotech, s.r.o.
Advokátní Kancelář Czudek, Božková a Partneři
Distribuce tepla Třinec a.s.
WALMARK, a.s.
Erlen s.r.o.
Nej.cz s.r.o.
VIKRA služby s.r.o.
STATIC Solution
Cieslar s.r.o.
T-print tiskárna Třinec
GIVT
Nadace Jedličkova ústavu
Hledáme rodiče.cz
Ketris - chovatelské a farmářské potřeby