Vážení a milí přátelé a příznivci, srdečně děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2023. Přejeme Vám krásné svátky a mnoho zdraví, štěstí, lásky a radosti do nového roku. Jak se radují v zimě naše zvířátka, se můžete podívat zde: - PF kratší video, když spěcháte; Zimní radovánky, když se chcete potěšit pohledem na ně o trošku déle.

 

 

Hiporehabilitace (HR)

Hiporehabilitace (HR)* – zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením / se specifickými potřebami. Dále se dělí na několik podoborů:

Hipoterapie (HT)

Hipoterapie (HT)* – obor hiporehabilitace. Metoda fyzioterapie využívající přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových impulzů při něm vznikajících, k programování motorického vzoru pohybu do CNS klienta, prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Cíle dosahuje postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické. Provádějí ji terapeuti se speciálním vzděláním, kteří prošli speciálním výcvikem – fyzioterapeut, ergoterapeut.

Aktivity s využitím koní (AVK)

Aktivity s využitím koní (AVK)* obor hiporehabilitace. Metoda speciální / sociální pedagogiky a sociální práce, využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Provádějí ji osoby se speciálním vzděláním, které prošly speciálním výcvikem – pedagog, speciální / sociální pedagog, sociální pracovník apod.

Psychoterapie pomocí koní(PPK)

Psychoterapie pomocí koní(PPK)* – obor hiporehabilitace. Metoda psychoterapie, která k terapii lidí se specifickými potřebami využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním, terapie prostřednictvím koně. Provádějí ji terapeuti se speciálním vzděláním, kteří prošli speciálním výcvikem – psychoterapeut, psycholog, psychiatr apod.

Parajezdectví

Parajezdectví* – obor hiporehabilitace. Jezdec se zdravotním postižením / oslabením / handicapem se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, eventuálně se účastní sportovních soutěží.

V rámci hiporehabilitace se věnujeme hipoterapii a aktivitám s využitím koní (individuálně či skupinově, využíváme je i v logopedii a práci s duševně nemocnými). Parajezdectví se vzhledem k věku a zdravotnímu stavu klientů zvlášť nevěnujeme, zařazujeme pouze některé prvky u vybraných klientů.

[*] termíny převzaty z Oficiálního slovníku České hiporehabilitační společnosti pro názvy používané v hiporehabilitaci.

 

A jak vypadá hiporehabilitace u nás?

HIPOTERAPIE:
Klienta se po příchodu ujímá fyzioterapeut, vybaví jej dle potřeby ochrannou přilbou, vysadí jej, většinou pomocí nástupní rampy, na koně vybraného dle jeho diagnózy a připraveného pro jeho individuální potřeby, pomůže mu zaujmout nejvhodnější pozici pro absolvování terapie (leh - polohování, asistovaný sed nebo samostatný sed s dopomocí) a za doprovodu vodiče koně a asistenta zahajuje terapeutickou jízdu. Při ní klient dle svých potřeb a schopností buď pouze leží, respektive sedí, nebo cíleným cvičením pod dohledem fyzioterapeuta zvyšuje účinnost terapie. Délka terapeutické jízdy závisí na zdatnosti a věku klienta, nepřesahuje však 30 minut. Po jejím skončení klient opět s pomocí terapeuta a/nebo asistenta z koně sesedá.

AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ:
Tato metoda zahrnuje kromě jízdy na koni i práci s koněm a péči o něj (klient koně pod vedením terapeuta AVK čistí, ošetřuje, vodí jej, učí se nasedat a základy samostatné jízdy.) Dle diagnózy klienta či klientů (při AVK se uplatňuje individuální i skupinová terapie) vede terapeut AVK nejrůznější terapeutické hry a cvičení, jež rozvíjejí psychomotorické schopnosti, psychosociální dovednosti, časovou a místní orientaci, komunikační schopnosti, přispívají i k citové výchově a celkově k úspěšnému životu klienta v rodině i širší sociální skupině. K aktivitám s využitím koní řadíme i logopedii na koni.

Práce s individuálními klienty, kteří nás navštěvují odpoledne a jsou objednáni na konkrétní hodinu, se trochu liší od práce se skupinou, která přichází na celé dopoledne. Uvádíme příklad návštěvy duševně nemocných a smyslově a/nebo mentálně postižených dospělých klientů, kterou je možno rozdělit do čtyř fází:

  1. Vzájemné seznámení, práce kolem koní: Po příchodu, seznámení / přivítání (počátečním proškolení o bezpečnosti práce apod.) si lidé pod dohledem našich členů a zaměstnanců rozdělí práci (úklid prostoru, kde se koně pohybují, čištění koní, čištění kopyt, atp.), a pod jejich vedením se jí po určitou dobu věnují. Při tom si o všem povídáme (základy biologie, etologie, psychologie koní, vztahy mezi lidmi a zvířaty, vše, co klienty zajímá a co jsme schopni zodpovědět), učíme naše klienty zásady jednotlivých prací, zacházení s koňmi, příp. jim pomáháme zbavit se strachu, ostychu, nejistoty.
  2. Péče o koně: Klienti si při čištění užijí rovněž dotyků, hlazení koně, jeho reakcí na různé
    podněty, při čištění kopyt zase mohou prokázat odvahu, šikovnost, fyzickou zdatnost.
  3. Vodění koní a/nebo jízda na koni: Pak se většinou věnujeme vodění koní na provazových ohlávkách na pískové jízdárně - každý klient si vede koně sám za našeho doprovodu a dle našich instrukcí. Tento zdánlivě jednoduchý úkol je pro některé nejisté a nerozhodné klienty velmi náročný, rozhodující měrou přispívá k rozvoji komunikace mezi člověkem a koněm a po jeho zvládnutí se klientům zvyšuje sebevědomí a mají radost. Klienti mají rovněž možnost se na koni povozit (obvykle pasivně, tj. jezdí na koních vedených našimi členy, tak jako při hipoterapii, protože samostatné vedení koně na otěžích by pro ně bylo zatím příliš náročné, někteří klienti však zvládají samostatnou jízdu či vedení koně, na němž sedí jejich kamarád, vše samozřejmě pod naším dohledem). Klienti nasedají a sesedají z koně pomocí nástupní rampy, která umožní jízdu i osobám se zdravotním handicapem, a na koni nesedí v sedle, nýbrž na podložce s madly, aby mohli procítit bližší kontakt s tělem koně a aby jízda mohla působit terapeuticky i po fyzické stránce (uvolnění případné spasticity, stimulace svalů atd.).
  4. Závěrečné činnosti, rozloučení: Po ježdění se klienti podílejí na odstrojení koní, mohou je napojit a podat jim nějaký pamlsek. Za horkého počasí v létě si klienti mohou vyzkoušet koně většinou společně odvedeme ještě na pastvinu, která je vzdálena cca 1 km. Lidé ve skupině si při tom vyzkoušejí opět vodění a pohyb s koněm tentokrát v terénu, samozřejmě zase pod dohledem a s případnou pomocí členů našeho sdružení. Při návratu do areálu sdružení máme možnost vše v klidu probrat a popovídat si a pak se rozloučíme. Celá takováto návštěva trvá 3-4 hodiny, pro většinu klientů je poměrně fyzicky náročná.

Veškeré aktivity jsou zcela dobrovolné, klienti mohou jen přihlížet, pokud se na některé
činnosti necítí, vynechat např. jízdu v případě, že mají zdravotní potíže apod.
Podobný program absolvují i děti z mateřských a základních škol, DDM, táborů apod., vždy přizpůsobený jejich věku a schopnostem.


KONTAKT

737 905 367

 

Česká hiporehabilitační společnost

 
NAŠI PARTNEŘI
Pomozte dětem
CZ/SK Bronies z.s.
Nadace Agrofert
Nadační Fond Avast
Obec Bystřice
DONGWON CZ, s.r.o.
Nadace J&T
TOS Security, s.r.o.
QUADTRANS CZ, s.r.o.
Nadace ČEZ
Moravskoslezský kraj
Tesco
ENVIFORM a.s.
Steeltec CZ
SSK a.s.
AUTEL
Progres Ekotech, s.r.o.
Advokátní Kancelář Czudek, Božková a Partneři
Distribuce tepla Třinec a.s.
WALMARK, a.s.
Erlen s.r.o.
Nej.cz s.r.o.
VIKRA služby s.r.o.
STATIC Solution
Cieslar s.r.o.
T-print tiskárna Třinec
GIVT
Nadace Jedličkova ústavu
Hledáme rodiče.cz
Ketris - chovatelské a farmářské potřeby